Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hackspace:netz:hosts

Netz im nbsp

WLAN ESSID: nbsp
IPv6 2a01:170:1112::/64 (öffentlich vom /48)
IPv4 172.23.208.0/23
82.139.255.240/29
DHCP 172.23.209.[2..254]
ASN 4242421976 (dn42)

IPv6 Netze

Prefix Verwendung
2a01:170:1112:0000::/64 Space-Netz
2a01:170:1112:0001::/64 Docker auf moby
2a01:170:1112:0002::/64 default public v6 (siehe public v4)
2a01:170:1112:2836::/63 ARM-Farm

IPv4 Netze

Netz Verwendung
172.23.208.0/24¹ statische IPv4
172.23.209.0/24¹ dynamische IPv4/Clients
82.139.255.240/29 public v4
192.168.223.0/24 VPN über fw01

¹Das Netz 172.23.208.0/23 bildet die eigentliche Broadcastdomäne.

Hosts

Die öffentlichen IPv4 werden zusätzlich als Hostroute auf die Hosts gelegt.

IPv6 IPv4 Host ggf. öffentliche v4
2a01:170:1112::1 172.23.208.1 fw01 - Router/Firewall 82.139.197.228 (ppp), 82.139.255.241
2a01:170:1112::2 172.23.208.2 moby - docker host
2a01:170:1112::3 172.23.208.3 beamer.nobreakspace.org
172.23.208.4 BMC Server (case)
2a01:170:1112::5 172.23.208.5 willi 82.139.255.242
2a01:170:1112::6 172.23.208.6 ultimaker3e.nobreakspace.org
2a01:170:1112::7 172.23.208.7 modem
2a01:170:1112::9 172.23.208.9 Drucker HP LaserJet
2a01:170:1112::a 172.23.208.10 mpd.augenpruefraum
2a01:170:1112::b 172.23.208.11 mpd.wartezimmer
2a01:170:1112::c 172.23.208.12 mpd.leipzig
2a01:170:1112::d 172.23.208.13 mpd.sftp
2a01:170:1112::e 172.23.208.14 snapserver
2a01:170:1112::f fARM Head Node 82.139.255.245
2a01:170:1112::11 172.23.208.17 volta
2a01:170:1112::12 172.23.208.18 influxdb
172.23.208.19 TKA - Astlinux
2a01:170:1112::14 172.23.208.20 gs748t - switch
2a01:170:1112::15 172.23.208.22 dashboard
2a01:170:1112::17 172.23.208.23 spaceautomation
2a01:170:1112::18 172.23.208.24 tars
2a01:170:1112::19 172.23.208.25 kadsenklappe
2a01:170:1112::1A 172.23.208.26 tars-idrac
2a01:170:1112::1b 172.23.208.27 kipp-idrac
2a01:170:1112::1c 172.23.208.28 plex-idrac
2a01:170:1112::0.0.0.29 172.23.208.29 netboot.xyz
2a01:170:1112::1e 172.23.208.30 case - Server im Rack
2a01:170:1112::1f 172.23.208.31 head.k8s.nobreakspace.org
2a01:170:1112::20 172.23.208.32 node1.k8s.nobreakspace.org
2a01:170:1112::21 172.23.208.33 backup
2a01:170:1112::22 172.23.208.34 endurance-imm
172.23.208.35 kipp
2a01:170:1112::24 blackbox
2a01:170:1112::25 172.23.208.37 icebox
172.23.208.38 wled-icebox
172.23.208.39 decklight
2a01:170:1112::28 172.23.208.40 mopidy
2a01:170:1112::29 172.23.208.41 snap2mqtt
172.23.208.42 wled-tür
172.23.208.43 wled-brettlight
172.23.208.44 wled-untertischlight
2a01:170:1112::32 172.23.208.44 nbsp-router openwrt.nobreakspace.org
172.23.208.51 factorio-server
172.23.208.52 lorawan-gw
172.23.208.53 Plotter
172.23.208.54 Bumblebee
2a01:170:1112::0.0.0.55 172.23.208.55 decklight-augenpruefraum
2a01:170:1112::0.0.0.56 172.23.208.56 yt2mpd
2a01:170:1112::39 172.23.208.57 backup-new
2a01:170:1112::3a 172.23.208.58 mpd-filebrowser
2a01:170:1112::3b 172.23.208.59 mpd media
2a01:170:1112::3c 172.23.208.60 volta02
2a01:170:1112::3d 172.23.208.61 nbspstatus
2a01:170:1112::3e 172.23.208.62 backup (pbs)
172.23.208.63 tars-runner
172.23.208.64 ledwand
172.23.208.125 open-hab-flirn
172.23.208.239 bagofsticks
172.23.208.240 augenpruefboard
172.23.208.241 litfass
172.23.208.250 octopi
172.23.208.251 CNC-Fräse

Public v4

Adresse Adresse v6 Host
82.139.255.241 2a01:170:1112:2::1 Firewall (fw01)
82.139.255.242 2a01:170:1112:2::f2 willi
82.139.255.243 2a01:170:1112:2::f3 nbspstatus
82.139.255.244 2a01:170:1112:2::f4 padlock
82.139.255.245 fARM Head-Node
82.139.255.246 2a01:170:1112:2::2 webproxy

VLANs

VLAN-ID Beschreibung
2 switch reserved
3 switch reserved
4 Public net
5 FFHL-Client
7 DSL
hackspace/netz/hosts.txt · Zuletzt geändert: 16.03.2023 23:01 von Paul